Uw review toevoegen

Privacy Policy

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door keukenreviews.be (hierna aangeduid als:  “Keukenreviews“, “wij”, “we”, “ons”) wanneer u:

 1. onze website https://keukenreviews.be bezoekt (hierna: “de Website”) of
 2. met ons wenst te communiceren via e-mail, telefoon en sociale media (hierna: "Sociale Media kanalen", zoals onder meer Facebook).

Keukenreviews verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van de verwerkingsverantwoordelijke.

Keukenreviews hecht veel belang aan het respecteren van privacy van betrokkenen, zoals bezoekers van onze website en personen die met ons wensen te communiceren. Om je op een zo duidelijk mogelijke manier te informeren over de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, hebben we dit Privacybeleid opgesteld waarin je alle nodige informatie kan vinden. Lees dit Privacybeleid grondig door alvorens je informatie over jezelf verschaft.

U kan uw vragen stellen via ons contactformulier.

Dit Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG).

Het is mogelijk dat in de toekomst wijzigingen zullen worden aangebracht aan dit Privacybeleid. Het geamendeerde Privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de Website en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de site. Ondanks Keukenreviews zal trachten enige verandering bekend te maken, raden we u toch aan om periodiek deze voorwaarden te herbekijken.

1. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

1.1. Wanneer u gebruik maakt van onze Website, verzamelen wij:

 • technische informatie over het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u de pagina bezoekt, op welke links u klikt, welke pagina's u bezoekt en hoe vaak u de pagina bezoekt.

1.2. Wanneer u het contactformulier op onze Website invult, verzamelen wij:

 • uw basis identiteitsgegevens zoals uw naam en e-mailadres;
 • de inhoud van uw communicatie.

1.3. Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of Sociale Media kanalen met een concrete vraag of klacht, verzamelen wij:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, en/of telefoonnummer;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie van ons u correspondeert, de datum, tijdstip, enz.);
 • openbaar beschikbare informatie op uw profiel op Sociale Media kanalen;
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.


1.4. Wanneer u een review schrijft, verzamelen wij:

 • de basis identiteitsgegevens die u ons verstrekt, waaronder uw naam en e-mailadres;
 • de inhoud van de review en de technische details van de communicatie zelf (de datum, tijdstip, enz.);
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.

2. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE RECHTSGROND HIERVOOR?

2.1. Keukenreviews verwerkt uw persoonsgegevens om op een efficiënte wijze met u te communiceren of te reageren op uw vraag, bemerking of review.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Keukenreviews, namelijk om het mogelijk te maken te communiceren.

2.2. Puls verwerkt uw persoonsgegevens indien dat nodig is om ons kunnen verdedigen in gerechtelijke of andere procedures.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Keukenreviews, namelijk om ons te kunnen verdedigen in een procedure.

2.3. Puls verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Keukenreviews, namelijk om de voortdurende verbetering van de Website, de Sociale Media kanalen, producten en diensten mogelijk te maken.

2.4. Keukenreviews verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde agenten of vertegenwoordigers van politie, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties of -organen, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten. Keukenreviews kan op eigen initiatief uw persoonsgegevens overmaken aan de politie of aan de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of indien er een gerechtvaardigd vermoeden bestaat van een onwettige handeling of misdrijf die/dat u hebt begaan door, of met behulp van, het gebruik van de Website, onze Sociale Media kanalen of andere communicatie met ons.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk om de op Keukenreviews rustende wettelijker verplichtingen na te komen.

2.5. Keukenreviews kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van Keukenreviews, zijn partners of een derde indien er een is en als uw gebruik van de Website of communicatie via onze Sociale Media kanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van Keukenreviews of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Keukenreviews, namelijk om onze Website, Sociale Media kanalen, producten en diensten te vrijwaren van misbruik en illegale activiteiten.

2.6. Keukenreviews kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, overname van/door of afsplitsing van die derde partij of een vergelijkbare vennootschapsrechtelijke transactie, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Puls, namelijk om onze commerciële en zakelijke belangen te beschermen.

3. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1. Met uitzondering van de situatie beschreven in clausule 3.2 hieronder, verstuurt Keukenreviews uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat als u gebruik maakt van onze Sociale Media kanalen, uw persoonsgegevens ook worden verwerkt door de aanbieders van deze sociale media. Meer informatie over de manier waarop deze aanbieders uw persoonsgegevens verwerken, vindt u in hun respectievelijke privacybeleid.

3.2. Keukenreviews werkt samen met externe verwerkers zoals IT dienstverleners om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van Keukenreviews ten behoeve van Keukenreviews verwerken. Keukenreviews garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

4. WAT ZIJN ONZE KWALITEITSGARANTIES?

4.1. Keukenreviews doet het mogelijke om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden te bereiken die hoger werden omschreven.

4.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven. Keukenreviews zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

 • er een doorslaggevend belang bestaat van Keukenreviews of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • er een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat Keukenreviews ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

4.3. Keukenreviews zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Keukenreviews zal het personeel of de externe verwerkingsbedrijven die voor ons persoonsgegevens verwerken enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe. Dit betekent dat zowel het personeel als deze externe verwerkingsbedrijven onderworpen zijn aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN?

5.1. U heeft het recht om ons inzage te vragen in alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. U moet steeds specifiëren ten aanzien van welke verwerkingsactiviteiten u uw recht op inzage wenst uit te oefenen.

Keukenreviews heeft evenwel het recht om bepaalde verzoeken tot inzage af te wijzen indien deze verzoeken duidelijk gericht zijn op het veroorzaken van overlast. Keukenreviews heeft tevens het recht een verzoek tot inzage af te wijzen indien de toekenning ervan disproportionele negatieve implicaties heeft voor de rechten en vrijheden van anderen, met inbegrip van Keukenreviews zelf.

5.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

5.3. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden hierboven beschreven. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door Keukenreviews zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van Keukenreviews of een andere derde partij;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat Keukenreviews de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.

5.4. U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u zich in een bijzondere en specifieke situatie bevindt die een dergelijk verzet rechtvaardigen. U moet ons die situatie wel kenbaar maken, zodat we uw verzoek op een correcte wijze kunnen beoordelen.

5.5. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbare vorm alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt indien de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst gesloten tussen u en ons en indien de verwerking wordt verricht via geautomatiseerde procedés.

5.6. Om uw rechten als vermeld in dit Privacybeleid uit te oefenen, kan u zich wenden tot ons contactformulier. U moet hiervoor een geschreven verzoek indienen, waarin u duidelijk maakt op welk recht uw verzoek betrekking heeft, en, indien nodig, de motivering van uw verzoek. Nadien zal u gevraagd worden een kopie van uw geldige identiteitskaart toe te zenden, waarop de geldigheidsdatum en uw handtekening duidelijk zichtbaar zijn en dit om onrechtmatige of frauduleuze verzoeken tegen te gaan.

Zodra wij uw verzoek ontvangen, krijgt u een bevestiging van ontvangst. Uw verzoek wordt daarna binnen een redelijke termijn behandeld.

Indien u daarna nog steeds ontevreden bent, kan u zich wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.